Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap MailStreet B.V. gevestigd te Deventer, hierna te noemen: MailStreet.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van MailStreet, alle aanvaardingen door MailStreet en alle overeenkomsten – zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten – met MailStreet. De wederpartij van MailStreet wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de opdrachtgever.


1.2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en MailStreet die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

1.3. Indien de opdrachtgever één maal een overeenkomst met MailStreet heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met MailStreet te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

1.4. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

1.5. MailStreet wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

02. Aanbiedingen, bestellingen en bevestigingen

2.1. Aanbiedingen en offertes van MailStreet zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke MailStreet verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten en aanbiedingen binden MailStreet niet.

2.3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestuurder van MailStreet of een door MailStreet daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q. opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, met dien verstande dat een schriftelijke bevestiging niet is vereist indien het een bestelling betreft met een waarde van minder dan € 1.000,- exclusief BTW.

2.4. Ook aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van MailStreet schriftelijk zijn bevestigd.

2.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden voor meerwerk dezelfde prijzen en condities als het werk zelf. De aflevertermijn wordt verlengd met de tijd die nodig is om het meerwerk uit te voeren.

2.6. Voor zover de opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de opdrachtgever dat op eigen risico.

2.7. Bij verschil tussen de -door de opdrachtgever beoogde- bestelling c.q. opdracht en de schriftelijke bevestiging van MailStreet is de opdrachtgever aan de schriftelijke bevestiging van MailStreet gebonden tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van de bevestiging MailStreet bericht dat de bevestiging van MailStreet niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de opdrachtgever bewijst dat zulks voor MailStreet kenbaar was.

2.8. MailStreet behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.

2.9. MailStreet is pas gehouden om aan – de voorbereiding van – haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat MailStreet alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen van de opdrachtgever heeft ontvangen en indien een proefstuk aan de opdrachtgever is toegezonden, dit schriftelijk is goedgekeurd.

2.10. De bepalingen van artikel 227b, lid 1, en artikel 227c van Boek 6 BW zijn niet van toepassing.

03. Prijzen

3.1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gelden af het bedrijf van MailStreet in Deventer of een overeengekomen distributiecentrum elders. Transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen, reis- en verblijfkosten in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.2. Bij een wijziging van een of meer kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen van materialen, lonen, belastingen en andere heffingen, wisselkoers van de Euro tegenover vreemde valuta, in- en uitvoerrechten nadat drie maanden na dagtekening van de offerte zijn verlopen heeft MailStreet het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

04. Zekerheidsstelling

4.1. Indien er gerede twijfel bij MailStreet bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is MailStreet gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan c.q. de overeengekomen werkzaamheden of diensten te verrichten c.q. te continueren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door MailStreet door deze vertraging te lijden schade.

4.2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van MailStreet tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is MailStreet bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

05. Aflevering/oplevering

5.1. Een overeengekomen afleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging c.q. verzending van de zaken als bedoeld in lid 4 dan wel de dag van inkennisstelling als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

5.3.a Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art. 9 lid 2 verlengde afleverings- termijn kan de opdrachtgever MailStreet schriftelijk in gebreke stellen.

5.3.b MailStreet is ten aanzien van de afleveringstermijn pas in verzuim indien MailStreet vervolgens nalaat af te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste twee weken.

5.3.c Indien MailStreet binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet conform de leden 4 en 5 van dit artikel heeft (af)geleverd c.q. de te verrichten werkzaamheden dan wel de te verlenen diensten nog niet heeft voltooid, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen te ontbinden. Als MailStreet de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken, behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden en/of diensten. In het laatste geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting ook hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was voor rekening en risico van de opdrachtgever aan MailStreet terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

5.3.d Overschrijding van een (af )leveringstermijn door MailStreet geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding zolang MailStreet niet in verzuim is.

5.4. Indien is overeengekomen dat MailStreet voor transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door MailStreet bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij MailStreet bekende adres van de opdrachtgever. De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens MailStreet wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever MailStreet tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd. De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.

5.5. Indien niet is overeengekomen dat MailStreet de zaken zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door MailStreet in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het bedrijf van MailStreet te Deventer dan wel het door MailStreet aan te wijzen distributiecentrum.

5.6. Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken op de in lid 4 of 5 genoemde momenten in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim. MailStreet is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is verplicht aan MailStreet de opslagkosten volgens het bij MailStreet gebruikelijke c.q. het aan MailStreet in rekening gebrachte tarief te vergoeden. De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van deze zaken te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende (af )levering. Onverminderd het recht van MailStreet op vergoeding van alle kosten en schade, waaronder voormelde opslagkosten, is MailStreet in de in de eerste zin van dit lid aangeduide gevallen ook gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.7. MailStreet zal van de op te leveren teksten en documenten eerst een proefstuk ter goedkeuring aan de opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever is gehouden haar goedkeuring schriftelijk te verlenen en eventuele opmerkingen onverwijld kenbaar te maken.

5.8. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien een proefstuk is goedgekeurd dient opdrachtgever op dezelfde wijze na te gaan of het afgeleverde daarmee overeenstemt.

5.9. Indien niet terstond -uiterlijk binnen 48 uur- na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de opdrachtgever bij het in lid 8 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan MailStreet te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen MailStreet terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.

06. Gegevens en materialen opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever is verplicht de voor de uitvoering van de opdracht c.q. werkzaamheden benodigde gegevens en materialen, zoals omschreven in de offerte c.q. opdracht uiterlijk op de daarin vermelde datum ter beschikking van MailStreet te stellen.

6.2. De gegevens en/of materialen moeten voldoen aan de overeengekomen specificaties en ter beschikking worden gesteld in de overeengekomen vorm. Bij gebreke van een en ander en bij twijfel is opdrachtgever gehouden tijdig de nodige instructies aan MailStreet te vragen.

6.3. Het risico ten aanzien van door opdrachtgever aan MailStreet ter beschikking gestelde materialen blijft bij opdrachtgever. MailStreet is niet gehouden deze materialen te verzekeren.

07. Kwaliteit en reclames

7.1. MailStreet staat er niet voor in dat door MailStreet verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan MailStreet kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

7.2. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij MailStreet daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken of de voltooiing van de diensten zijn verstreken.

7.3. Indien en voor zover de afgeleverde teksten en/of documenten overeenstemmen met het schriftelijk door de opdrachtgever goedgekeurde proefstuk kan de opdrachtgever geen beroep doen op afwijkingen van de overeenkomst.

7.4. Een reclame betreffende verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van MailStreet op te schorten.

08. Geheimhouding

8.1. MailStreet is gehouden de van de opdrachtgever verkregen vertrouwelijke gegevens en materialen geheim te houden en daarvoor de nodige beveiligings- maatregelen te treffen, behoudens voor zover op haar een wettelijke verplichting tot mededeling rust.

8.2. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen tot 12 weken na de geplande afleverdata beschikbaar blijven.

8.3. Partijen zullen de inhoud van de tussen hen gesloten overeenkomst(en) geheim houden behoudens voor zover een wettelijke verplichting tot mededeling bestaat.

09. Overmacht

9.1. Van overmacht aan de zijde van MailStreet is sprake, indien MailStreet verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van MailStreet als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van MailStreet ontstaan.

9.2. Een overeengekomen (af )leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke MailStreet door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven aan de overeenkomst.

9.3. Indien door overmacht de aflevering of de uitvoering van werkzaamheden of diensten meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel MailStreet als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte- te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.

9.4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten.

In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar MailStreet terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

10. Rechten van derden

10.1. Opdrachtgever vrijwaart MailStreet aanspraken wegens inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteursrechten, rechten op tekeningen en modellen en octrooirechten.

10.2. Opdrachtgever vrijwaart MailStreet in het bijzonder ook tegen aanspraken van derden op grond van de inhoud van de door de opdrachtgever aan MailStreet ter beschikking gestelde gegevens en/of materialen en/of de wijze van verspreiding daarvan.

11. Facturering en betaling

11.1. MailStreet is ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten gerechtigd tot facturering daarvan.

11.2. De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen.

11.3. De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, toepassing van de schuld- saneringsregeling verzoekt, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

11.4. De opdrachtgever is voorts, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

11.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

11.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van al hetgeen de opdrachtgever aan MailStreet is verschuldigd zijn voor rekening van de opdrachtgever, met uitzondering van proceskosten waarin MailStreet jegens de opdrachtgever in een procedure tussen hen mocht worden veroordeeld.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. MailStreet is niet aansprakelijk voor enige, directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met MailStreet gevoerde onderhandelingen, een met MailStreet aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van MailStreet, een door MailStreet gedaan beroep op overmacht of een door MailStreet geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

12.1.a MailStreet ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

12.1.b de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van MailStreet.

12. 2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door MailStreet te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan MailStreet heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat MailStreet nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3. In alle gevallen waarin MailStreet een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

12. 4. De opdrachtgever zal MailStreet op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op MailStreet ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

13. Ontbinding

13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel IV lid 2, artikel 5 lid 6 en artikel 9 lid 3 kan MailStreet de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van MailStreet schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen doet, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

13.2. In de gevallen genoemd in lid 1 is al het door de opdrachtgever aan MailStreet verschuldigde, schade- vergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

14. Hoofdelijkheid

14.1. Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts) persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts) personen hoofdelijk verbon-den jegens MailStreet voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

15. Verbod overdracht en verpanding rechten en/of verplichtingen

15.1. De opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met MailStreet alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van MailStreet overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan vorderingen van opdrachtgever op MailStreet, uit welken hoofde ook, aan een derde te verpanden tenzij MailStreet daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. MailStreet kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen MailStreet en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdruk- kelijk uitgesloten.

16.2. Ten aanzien van alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, heeft in eerste instantie alleen de rechtbank Zwolle-lelystad rechtsmacht en is zij bevoegd daarvan kennis te nemen, voor zover het geschil niet tot de exclusieve bevoegdheid van de kantonrechter behoort, met dien verstande dat MailStreet ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn opgenomen op de website van MailStreet (www.mailstreet.nl)`